Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Familieplejer

Området for dig som er familieplejer

Styregruppen for familieplejere i kreds Midtsjælland


Bagerst fra højre Christa Marie Hjerrild, Maj-Britt Weise, Birgit Ingemann Johansen, Tina Svendsen og Anneli Dakhini. Forrest fra højre er Lisbeth Bagge Kristensen, formand Gitte Jensen, Mia Anker Gregersen og sidst LeneBritt Andersen.

Fagligt Forum for Familieplejeres styregruppe varetager familieplejernes interesser og informerer om rettigheder, pligter og nye tiltag inden for området på temadage, kurser og den årlige ”Familieplejernes Dag” i begyndelsen af september samt det årlige landsmøde. Vi arbejder for en større synliggørelse af vores fagområde og er meget åbne for nye forslag og tiltag I måtte have dertil.  

Vi ved, det er vores område mange nye kommuner mener de kan spare penge på, så kontakt os hvis I støder på problemer. Vi vil gøre hvad vi kan for at hjælpe jer.

Vi arbejder aktivt for at danne lokale netværk, vi planlægger og afholder 4-5 temadage om året, vi indkøber fagbøger og film til kredsens bibliotek og prøver at være et forum med fokus på familieplejerens arbejdsvilkår og uddannelse. 

Kort sagt vi har fingeren på familieplejerpulsen.

ER DU FAMILIEPLEJER ELLER OVERVEJER AT BLIVE DET?

Ret henvendelse til Socialpædagogerne Midtsjælland og få svar på dine spørgsmål inden du skriver kontakt med kommunen.
Se mere via linket i afsnittet nedenunder.

Pjece:
Når man anbringer et barn - hvor kan familieplejeren hente hjælp? - Læs om det her

Styregruppen for familieplejerne i Midtsjælland

 

Gitte Jensen (Formand)
Næstved Landevej 31
4220 Korsør
gitte@butiknikia.com 
2612 8158

Styregruppen for familieplejerne i Midtsjælland består af følgende medlemmer: 

Gitte Jensen (Formand)
Næstved Landevej 31
4220 Korsør
gitte@butiknikia.com 
2612 8158

Birgit Johansen
Bragesvej 132
4220 Korsør
hansohansen@mail.dk 
5837 6723 / 2712 6723 

Anneli Dakhini
Ydunsvej 12
4241 Vemmelev
soedalgaard@gmail.com 
2021 2322

Mia Gregersen
Lærkevej 6
4200 Slagelse
mia@familien-gregersen.dk 
2240 9773

Lene Britt Andersen
Ågårdsvej 1, Ørslev
4200 Slagelse
salba@os.dk 
5853 4849 / 2617 2055 

Maj-Britt Weise
Skeltoften 10
4400 Kalundborg
mb@weise.nu
40 56 08 25    

Tina Svendsen
Hvedevej 18
4220 Korsør
22 91 15 47
hns@privat.dk 

 

Christa Hjerrild
Krogen 15
4190 Munke Bjergby
26 39 28 38
krogsgaard-hjerrild@mail.tele.dk

 

  

 

 

 

 

 

   
Kommissorium For Styregruppen

Formål: at styrke, synliggøre og videreudvikle fagligheden på familieplejeområdet gennem:

  • Faglige aktiviteter blandt de lokalt organiserede familieplejere.Ansvarlighed for planlægning og afholdelse af Familieplejernes Dag i september.
    Høring om relevante forhold af kredsbestyrelsen og den kredsvalgte repræsentant til Landsudvalget.
    Netværkskoordinering.
    Deltagelse i Landskonference afholdt af Landsudvalget.
    Samarbejde med Landsudvalget.

Funktionsmåde
Styregruppen afholder minimum 6 årlige møder og deltager i den årlige Landskonference for familieplejere.

Indkaldelse til og referat af møderne sker via styregruppens mødeleder.

Dagsorden udsendes pr. mail 2 uger før mødeafholdelse.

Styregruppens medlemmer kan indsende dagsordenpunkter til mødeleder 3 uger før mødeafholdelse.

Der er mulighed for, at socialfaglige konsulenter fra kredsen og SLC kan deltage i møder.

Planlagte aktiviteter og informationer udsendes til medlemmerne via styregruppens ”Nyhedsbrev”, og der annonceres i Socialpædagogen og via kredsens nyhedsbreve.

Der afholdes minimum 6 årlige Cafemøder for familieplejere i kredsens mødelokaler.

Styregruppen skal arbejde for, at familieplejerne repræsenteres i KB.

Styregruppen forpligter sig til at indarbejde de erfaringer og den viden der erhverves på Landskonferencer i forhold til kommende temadage og øvrige arrangementer og at arbejde for et samarbejde på tværs af kredsene.

Styregrupperepræsentant kan deltage i mødevirksomhed med kommune/arbejdsgivere/politikere sammen med kredskontoret.

Udvalgets størrelse og sammensætning:
Styregruppen består af 5-7 familieplejere, som vælges på Familieplejernes Dag i september.

Medlemmerne vælges for en 2 årig periode. Alle familieplejere, som er medlemmer af SL, er stemmeberettiget. Valg afgøres ved stemmeflertal.

På konstituerende møde efter valget indstilles til KB: 1 repræsentant og 1 suppleant til Landsudvalget.

Økonomi:
Styregruppens virksomhed finansieres med baggrund i et årligt budget fastsat af KB efter indstilling fra styregruppen. Styregruppen er budgetansvarlig.

Der gives ikke tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i møder i styregruppen, men der ydes dækning for transportudgifter til møder og til Familieplejernes Dag.

Der ydes ligeledes økonomisk dækning af udgifter i forbindelse med deltagelse i Landskonference.