Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Kredsens servicering af lederne

Servicering af ledere i Socialpædagogerne Midtsjælland.

Denne servicedeklaration beskriver, hvordan du som leder kan bruge kredsen i dit daglige arbejde som leder, hvilke forpligtigelser kreds Midtsjælland har over for lederne, samt hvordan sagsbehandling af individuelle ledersager varetages. 

Beskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Ledersektionen. Ledere skal i denne sammenhæng forstås som såvel ledere/forstandere som mellemledere/afdelingsledere.

I det følgende beskrives

  • Kredsens serviceniveau, herunder forhandling af ledernes løn
  • Det fagpolitiske lederarbejde
  • Lederaktiviteter

Kredsens serviceniveau:
Som ny eller nyansat leder tager kredsen kontakt til dig, således at nye ledermedlemmer hurtigt får kendskab til kredsen, og hvad kredsen kan tilbyde det enkelte ledermedlem.

I dagligdagen ønsker vi, at samarbejdet kan fungere, uden at det behøver være formelt. Uanset om du er ansat som leder, er medarbejder, eller er en faglig organisation, er det fælles mål at medvirke til at skabe velfungerende arbejdspladser. Dette skal afspejle sig i samarbejdet, som vi mener trives bedst i uformelle rammer, så vidt det er muligt. Samtidig anerkender vi, at der kan opstå situationer, hvor vi som leder og faglig organisation ser forskelligt på tingenes tilstand, og så er det vigtigt med nedskrevne spilleregler.   

Grundlæggende er udøvelse af lederopgaven et anliggende for den enkelte leder. Dette er dog ikke ensbetydende med, at kreds Midtsjælland ikke kan bruges i denne sammenhæng, men for at undgå misforståelser, ønsker vi kort at beskrive hvordan. 

Kreds Midtsjælland vil altid give objektiv beskrivelse af de aftaler og overenskomster, som regulerer arbejdspladsernes dagligdag. Er der behov for støtte til fortolkning af disse, indgår kredsen gerne i dialog herom. Kredsen kan dog ikke vejlede i, hvordan de konkret udmøntes, hvis det vurderes, at det kan skabe en interessemodsætning efterfølgende. Et klart eksempel er ved afskedigelse af en medarbejder, men der kan være andre forhold, hvor der også kan opstå en interessemodsætning. Det er kredsens repræsentanter, som træffer denne afgørelse på begrundet vis. I en sådan situation må lederen benytte Kommunens eller Regionens Personaleafdeling/HR-afdeling, der kan yde den fornødne hjælp.

Som leder er det vigtigt, at man altid er velinformeret om, hvad der foregår på arbejdspladsen. Kreds Midtsjælland er forpligtiget til at orientere lederen, hvis der opstår en konkret sag på arbejdspladsen, samt hvis man på kredskontoret bliver opmærksom på generelle problemer omkring arbejdspladsen.

Ud over det beskrevne stiller kredsen også gerne op i forhold til at drøfte ledelse med lederne og med arbejdsgiverparten, da vi kan konstatere, at der stilles generelt store krav til lederen, ligesom opgaverne og vilkårene til stadighed forandrer sig.

Individuel servicering af ledere:
For at kunne yde en kvalificeret sagsbehandling af ledersager, er lederne i denne servicedeklaration delt op i to grupper.

  • Institutionsledere som har det fulde ansvar for budget og personale
  • Mellemledere som har ovennævnte leder som nærmeste overordnede

Vi er klar over, at der i dag bruges en række forskellige betegnelser for den enkelte leder så som teamleder, daglig leder, områdeleder, funktionsleder etc. Det vil dog være ovenstående definition, som er afgørende for den individuelle servicering, som du kan forvente i kredsen.

Institutionsledere:
Individuelle personsager:

Når du som leder selv har en sag af ansættelsesretslig karakter, afklarer du og kredskontoret, hvor vidt du vurderer, at habiliteten er i orden. Det sker ved, at kredskontoret altid stiller anden konsulent til rådighed, hvis du har været involveret som part i andre medlemssager, der kan have indflydelse på din konkrete sag – dvs. at du dermed har mulighed for at fravælge den konsulent fra kredsen, som måske har varetaget en medlemssag for én af dine medarbejdere på et andet tidspunkt.

Er der fortsat tvivl om habiliteten, kan begge parter hver især vælge at overdrage din sag til sagsbehandling i Forbundet.  

Lønforhandling ledere:

Kredsen lønforhandler normalt på baggrund af objektive forhåndsaftaler eller objektive kriterier.

Kvalifikationsløn forhandles både på baggrund af de indgåede forhåndsaftaler eller ud fra lederens individuelle kvalifikationer.

Hvis der er indgået en aftale med en kommune om, at du selv kan forestå forhandlingen af egen kvalifikationsløn direkte over for din egen leder, tilbydes du den mulighed. Hvis der er indgået aftale med en kommune om en sådan forhandlingsform, vil du blive grundigt informeret om dette.

Institutionsledere i kommunerne er omfattet af Lederoverenskomsten. Institutionsledere i Regionen er omfattet af Døgninstitutionsoverenskomsten  

Mellemledere:
Individuelle medlemssager:

Når du som leder selv har en sag af ansættelsesretslig karakter, afklarer du og kredskontoret, hvor vidt du vurderer, at habiliteten er i orden. Det sker ved, at kredskontoret altid stiller anden konsulent til rådighed, hvis du har været involveret som part i andre medlemssager, der kan have indflydelse på din konkrete sag – dvs. at du dermed har mulighed for at fravælge den konsulent fra kredsen, som måske har varetaget en medlemssag for én af dine medarbejdere på et andet tidspunkt. Forbundet kan i sådanne sager ikke involveres, hvorfor det er yderst vigtigt, at du er tryg ved den tilbudte sagsbehandling fra kredsen.

Lønforhandlinger mellemledere:

Kredsen har besluttet, at det er tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen der som udgangspunkt har forhandlings- og aftaleretten for dig på arbejdspladsen. Når institutionslederen har kompetencen til at indgå lønaftaler, har tillidsrepræsentanten den tilsvarende aftalekompetence både for dig og de øvrige medarbejdere. Tillidsrepræsentanterne er undervist og guidet i disse forhold. Hvis du mener, at der opstår habilitetsproblemer i sådanne forhandlinger, er det dit ansvar at tale med tillidsrepræsentanten om dette, der således kan drøfte sagen med kredsen med henblik på at finde en løsning. Kredsen træder selvfølgelig til i de sager og sikrer en objektiv behandling.

Mellemledere i kommunerne er umiddelbart omfattet af den kommunale overenskomst dvs. den samme overenskomst som de øvrige socialpædagoger. Kredsen vurderer løbende i hvilke tilfælde, det vil kunne betale sig at overføre en eller flere mellemledere i en kommune til lederoverenskomsten, som institutionsledere er omfattet af.

Det fagpolitiske lederarbejde.
Lederne har en ledersektion i kredsen, hvor alle forhold omkring ledelse kan bringes til debat. Ledersektionen er vejledende og rådgivende over for kredskontoret. 

Lederne vælges til ledersektionens bestyrelse på et årsmøde i foråret. Lederne vælges for et år ad gangen. Der afholdes ca. 4 bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen planlægger møder, aktiviteter og tiltag målrettet ledergruppen.

Endelig kan kredsen inddrage et eller flere medlemmer af ledersektionens bestyrelse ad hoc, hvor dette er relevant.

Lederaktiviteter.
Konkrete lederaktiviteter planlægges i ledersektionen. Det tilstræbes, at der afholdes aktiviteter målrettet for ledere, men også aktiviteter sammen med med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten.

Derudover afholder ledersektionen i samarbejde med ledersektionen i Storstrøm og de respektive kredse en fælles regional lederkonference i efteråret i lige år.

De planlagte aktiviteter kan findes på kredsens hjemmeside under arrangementer.