Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Ledersektionen i Socialpædagogerne Midtsjælland

Lokal organisering af Ledersektionen i Socialpædagogerne Midtsjælland

Navn
Sektionens navn er "Ledersektionen i Socialpædagogerne Midtsjælland” 

Formål
Sektionens formål er at samle ledere og mellemledere i et lederfagligt arbejde i Socialpædagogerne. Det sker gennem møder, konferencer og informationsvirksomhed for sektionens medlemmer. Aktiviteterne kan afholdes for hele, eller dele af sektionens medlemmer, f.eks. for ledere og mellemledere sammen eller hver for sig, eller i en eller flere kommuner, ligesom der kan samarbejdes med andre ledersektioner om aktiviteter. 

Medlemmer
Alle ledere og mellemledere i kredsen er automatisk medlemmer af sektionen ved medlemskab af Socialpædagogerne. Ved ledere og mellemledere forstås alle med ledelsesfunktion ansat som afdelingsleder og alle ledelsesniveauer derover. 

Årsmøde
Sektionens ledelse afholder et årligt årsmøde. På årsmødet orienterer sektionens ledelse om afholdte aktiviteter.  På årsmødet vælges en sektionsledelse. Valgperioden er 1-årig. Sektionsledelsen består af mindst 3 medlemmer. Sektionsledelsen konstituerer sig selv med evt. formand og andre poster. Fratræder et medlem af sektionsledelsen i perioden, konstituerer de resterende medlemmer sektionsledelsen sig, eller indkalder til ekstraordinært årsmøde. Årsmødet skal indkaldes skrifteligt med mindst 4 ugers varsel med følgende dagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning og fremtidigt arbejde
  3. Indkomne forslag, (skal være kredsen i hænde 10 dage før mødeafholdelsen)
  4. Valg af lokal repræsentation
  5. Eventuelt 

Forholdet til SL
Sektionsledelsen samarbejder med kredsbestyrelsen og er kredsbestyrelsens høringspart og virker gennem faglig aktivitet for at sikre kredsens ledere bedst mulige vilkår og med særligt fokus på hensigtsmæssig rådgivning og støtte. Kredsbestyrelsernes udpeger en repræsentant til at være bindeled mellem sektion, bestyrelse og kredskontor. 

Økonomi
Det lokale ledersektionsarbejde finansieres af kredsen. Kredsen fastsætter retningslinjerne for økonomien. Midlerne er afsat indenfor kredsens budget og underlagt dennes revision. Sektionsledelsen disponerer selv indenfor disse rammer. 

Ændringer af rammen
Et årsmøde kan altid ændre i rammen, herunder fusionere med andre sektioner og opløse sektionen. Dette sker ved almindeligt flertal og er betinget af efterfølgende godkendelse i kredsbestyrelsen.

Årsmøde i Ledersektionen
Sektionen har holdt årsmøde den 12. marts 2018. Du kan læse referatet her.

Ledersektionen består af:

Birgitte Wold
Forstander ITC Lyngtoften
birgitte.wold@koege.dk

Wendy Mobeck
Afdelingsleder Specialcenter Roskilde
wendym@roskilde.dk

Lis Jørgensen
Daglig leder Hørhus
lisj@roskilde.dk

 

Dorthe Grøndahl Westh
Afdelingsleder Bo og Aktivitet Kalundborg kommune

dorthe.westh@kalundborg.dk